Zakończenie działań WIOŚ Kielce w sprawie śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w miejscowości Pawłowice.

Zakończenie działań WIOŚ Kielce w sprawie śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w miejscowości Pawłowice.

 

Wyniki badań wody powierzchniowej pobranej ze starorzecza rzeki Nidy w okolicy miejscowości Pawłowice, gm. Michałów wykazały, że większość zbadanych parametrów odpowiadają I i II klasie jakości wód powierzchniowych (zgodnie z rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475).
Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach nie wiąże wystąpienia śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy ze stwierdzoną jakością wody powierzchniowej w zakresie badanych wskaźników.

Skip to content