Wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne

Centralne Laboratorium Badawcze

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, na bazie laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB).

Zakres działań CLB znajduje się TUTAJ

Kontakt:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Kierownik Laboratorium: Katarzyna Ornal-Kargulewicz
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41 342 19 52
e-mail: k.ornal@gioskielce.wios.gov.pl

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ w Kielcach posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 106 ważny do dnia 07.04.2019r.

Jednocześnie od 1995 roku Laboratorium w Kielcach jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Laboratorium realizuje badania i pomiary w zakresie monitoringu środowiska oraz w zakresie kontroli przestrzegania postanowień prawa ochrony środowiska. Możliwości badawcze Laboratorium obejmują badania i pomiary :
• fizyko-chemiczne wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb, zanieczyszczeń powietrza (imisja), spalin i gazów (emisja),
• hydrobiologiczne wód powierzchniowych, osadów dennych,
• bakteriologiczne wód powierzchniowych, podziemnych i ścieków,
• poziomu hałasu w środowisku,
• natężenia składowych pola elektromagnetycznego.
Gwarancją jakości wykonywanych badań w Laboratorium jest wykwalifikowany i specjalistycznie przeszkolony personel oraz wysokiej klasy aparatura pomiarowo-badawcza podlegająca stałemu nadzorowi metrologicznemu i sprawdzaniu. Laboratorium systematycznie uczestniczy w zewnętrznych międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w celu sprawdzenia swych kompetencji technicznych. Za swój cel nadrzędny stawia rzetelne, bezstronne wykonywanie badań i pomiarów na najwyższym poziomie oraz spełnienie oczekiwań swoich klientów w zakresie poufności, kompetencji i fachowości świadczonych usług.

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami, współpracą oraz potencjalnych zleceniodawców prosimy o kontakt z Kierownikiem Laboratorium WIOS w Kielcach

 

 

 

Skip to content