Zbędne/zużyte składniki majątku

Zbędne/zużyte składniki majątku

Zbędne

lub zużyte

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 r. poz. 2004) zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 578) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy o składnikach rzeczowych majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii zbędne lub zużyte, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem mogą one być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania lub darowizny. Składniki niezagospodarowane w sposób, o którym mowa powyżej, mogą być zlikwidowane.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem któregokolwiek z wyszczególnionych na stronie WIOŚ w Kielcach składników rzeczowych majątku ruchomego mogą:

  • stanąć do publicznego przetargu, aukcji lub publicznego zaproszenia do negocjacji w terminie zawartym w ogłoszeniu lub zaproszeniu umieszczonym na stronie internetowej WIOŚ w Kielcach,
  • wyrazić zainteresowanie kupnem składnika rzeczowego majątku ruchomego, w przypadku kiedy na jego zbycie nie jest ogłoszony przetarg publiczny, aukcja, lub zaproszenie do negocjacji,
  • wyrazić zainteresowanie najmem lub dzierżawą składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub nieoznaczony  (jeżeli podmiot jest jednostką sektora finansów publicznych lub państwową osobą prawną, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych),
  • wyrazić zainteresowanie otrzymaniem składnika majątkowego poprzez darowiznę (jeżeli podmiot należy do wymienionych w par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. Rozporządzenia.

W przypadku zainteresowania formą przekazania lub darowizny należy złożyć wniosek pisemny do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z § 38 ust. 4 lub § 39 ust 3 ww. Rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do nieodpłatnego przekazania lub darowizny. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty wpływu.

Odbiór składnika majątkowego następuje na koszt podmiotu, któremu sprzedano, wynajęto, wydzierżawiono, nieodpłatnie przekazano lub darowano składnik majątkowy.

Majątek zużyty

Majątek zbędny

Skip to content