Zaświadczenia

Zaświadczenia

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI KAR PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA
Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska należy złożyć załączony wniosek osobiście lub przesłać pocztą:

do siedziby

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

przy alei IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (siedemnaście złotych) uiszczoną na rzecz

Urzędu Miasta Kielce. 

Numer rachunku bankowego: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

w tytule dowodu wpłaty należy wpisać: „opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu”

W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy wskazać we wniosku podstawę prawną tego zwolnienia (Ustawa o Opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku – t.j. Dz. U. 2020, poz. 1546, z późn. zm.).

Termin oczekiwania na zaświadczenie wynosi  do 7 dni od daty wpływu wniosku
do w WIOŚ w Kielcach
Zaświadczenie jest ważne 30 dni licząc od daty wystawienia.

Skip to content