Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone. Inne informacje publiczne znajdujące się w  posiadaniu Inspektoratu
w Kielcach – nie stanowiące informacji o środowisku,  podlegają udostępnianiu – na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
  995 z późń, zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 186, poz. 1249),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215, poz. 1415 z późń, zm.).

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach udostępnia się każdemu na pisemny wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukania.

Forma udostępniania informacji:

 •  ustnie,
 •  umożliwienie zapoznania się z posiadanymi dokumentami w siedzibie WIOŚ,
 •  możliwość kopiowania  dokumentów albo ich wydruk,
 •  wyszukanie i przygotowanie informacji wg wniosku.

Terminy na udostępnianie:

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy tylko ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W przypadku przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 kpa. Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Opłaty:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie, w przypadku, gdy:

– informacje należało wyszukać

– informacje przekształcono w formę wskazaną we wniosku;

– sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych;

– organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie:

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcenie informacji o środowisku i j o ochronie została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415 oraz z 2016 r. poz. 2089)

Za wyszukanie informacji:

 • 5 zł, jeśli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów, a w przypadku, gdy informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, opłata ta ulega zwiększeniu o:
 • 0,50 zł za każdy następny dokument.

Za sporządzenie kopii dokumentów:

 • format A40,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;
 • format A3 – opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;
 • format A2 – opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;
 • format A1 – opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;
 • format A0 – opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.

Skip to content