Inspektorat

Inspektorat

Działalność

WIOŚ w Kielcach

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
  w zakresie:

  • przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  • przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  • eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  • przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi
  • przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową, oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje,
  • przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  • przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów, nad którymi kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa,
  • przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przepisów, nad którymi kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa;
  • przestrzegania przepisów z ustawy o odpadach,
 2. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 3. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 4. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 5. wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 7. wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
 8. wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 9. wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych;
 10. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 11. wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich   mieszaninach, w tym rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska  w zakresie zagrożeń dla środowiska (w tym REACH);
 12. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna;
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 14. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 15. wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo wodne,
 16. wykonywanie zadań określonych w ustawie o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania,
 17. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 18. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
 19. ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i innych ustawach;
 20. wykonywanie innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.
Skip to content