Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kielce.wios.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach (kielce.wios.gov.pl).
Data publikacji strony internetowej: 1997-12-05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-26
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Malinowska, adres poczty elektronicznej a.malinowska@kielce.wios.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 342 16 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej:  https://bip.brpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach mieści się w budynku C Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
1. Budynek A i C: al. IX Wieków Kielc 3
• Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Nowy Świat. Pierwsze wejście po lewej stronie,
bliżej al. IX Wieków Kielc, drugie po prawej – na łączniku budynku A i C.
• Do obu wejść prowadzą schody, dodatkowo do wejścia po prawej stronie prowadzi odjazd dla wózków, którym można dostać się do obu wejść.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• W budynkach znajduje się 5 wind z komunikatorem głosowym i oznaczeniami w alfabecie Braille’a
• Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na wszystkich kondygnacjach.
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pomiędzy wejściami.
• Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 3 znajdują się na parkingu ogólnodostępnym, w odległości ok. 60 metrów od budynku.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, jedynie przyciski w windach, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez: komunikaty  dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenie i instruktarze dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową).
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub niewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.
Zgłoszenie terminu winno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej – sekretariat@kielce.wios.gov.pl
– nr telefonu 41 342 19 32
– nr fax 41 344 55 34
– formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Skip to content