Państwowy monitoring środowiska

Państwowy monitoring środowiska

 

 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 2013, poz. 686 z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 672) wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ definiując system jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska, ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia , przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku.
System PMŚ skalda się z trzech bloków:
– bloku – presje – odpowiadającego dotychczasowemu blokowi – emisje;
– bloku – stan – odpowiadającego dotychczasowemu blokowi – jakość środowiska;
– bloku – oceny i prognozy – określającego rodzaje i intensywność oddziaływania na środowisko przy pomocy wybranych wskaźników środowiskowych lub jeszcze wyraźniej wskaźników zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska PMŚ realizowany jest na podstawie:
– wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
– wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Programy PMŚ dla województwa świętokrzyskiego, które są zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, stanowią uszczegółowienie opisu zadań określonych w odpowiednich aktach prawnych i wieloletnich programach PMŚ. Dodatkowo WPPMŚ zawierają zadania monitoringowe wynikające ze specyficznych potrzeb regionu.
Bieżące badania jakości środowiska realizowane są przez WIOŚ Kielce na podstawie:
– Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020
 
wraz z Załącznikiem [tabela xlsx],
– Aneksu nr 1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020,
– Aneksu nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020 
wraz z Załącznikiem [tabela xlsx],
– Aneksu nr 3 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020,
– Aneksu nr 4 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020,
– Aneksu nr 5 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020, 
wraz z Załącznikiem [tabela xlsx],
– Aneksu nr 6 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020,
– Aneksu nr 7 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020,
– Aneksu nr 8 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020,
– Aneksu nr 9 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020 
wraz z Załącznikiem [tabela xlsx],

 

 

Skip to content