Współpraca WIOŚ z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Współpraca WIOŚ z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

 

W ramach z rozwijania wzajemnej współpracy pomiędzy organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach odbyły się spotkania przedstawicieli ww. instytucji. W dniu 24 listopada 2021 r. przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast dnia 11.01.2022 r. z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Zarządu Zlewni w Kielcach. Celem spotkań było omówienie i ustalenie m. in. strategicznych działań w zakresie ochrony środowiska wodnego, kwestii nielegalnych urządzeń wodnych odprowadzających ścieki, wody opadowe lub roztopowe do wód, a także zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy RZGW PGW Wody Polskie, a WIOŚ w Kielcach. Podczas spotkań omówiono kompetencje jednostek – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wskazano konieczność dalszego rozwijania współpracy jak również wymiany informacji o zdarzeniach interwencyjnych związanych z zanieczyszczeniem rzek, cieków oraz zbiorników wodnych.

Skip to content