Rozpoznanie

Rozpoznanie

W dniu 02.12.2021 r. w wyniku prowadzonych działań, polegających na analizie stanu środowiska pod kątem porzucania odpadów na terenie województwa świętokrzyskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził na terenie działki zlokalizowanej w msc. Drochów Górny, gm. Morawica, pow. kielecki, nielegalne nagromadzenie różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów pochodzenia komunalnego (znaczące ilości azbestu, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe), opony, odpady tekstylne i budowlane.
W związku z powyższym, WIOŚ w Kielcach podjął czynności kontrolne, pod kątem właściwego gospodarowania odpadami. Kontrola wykazała nagromadzenie odpadów w zagłębieniach terenu na powierzchni nieutwardzonej, w sposób nieselektywny, nieuporządkowany i niezorganizowany, co stanowi naruszenie art. 16 i 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W ramach działań pokontrolnych Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o podjęcie niezwłocznych działań w zakresie zobowiązania właściciela ww. terenu do jego właściwego zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym przed możliwością wystąpienia pożaru, a także o wydanie decyzji w trybie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Skierowano również wniosek do Komisariatu Policji w Morawicy o podjęcie działań w celu ustalenia sprawcy porzucenia odpadów. W związku z występowaniem odpadów palnych poinformowano także Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w celu dokonania rozpoznawania pod kątem zagrożenia pożarowego.

Skip to content