Informacja o zdarzeniach 05.05.2021 r. – WIOŚ Kielce

Informacja o zdarzeniach 05.05.2021 r. – WIOŚ Kielce

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniu 30.04.2021 r. rozpoczął czynności kontrolne w związku ze zgłoszeniem ze strony Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn, o braku możliwości utrzymania jakości ścieków oczyszczonych na poziomie zgodnym z pozwoleniem wodnoprawnym, ze względu na prowadzoną rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie.

Od czasu przekazania części osadowej starej oczyszczalni do prac modernizacyjnych, eksploatator utracił możliwość sterowania wiekiem osadu i nie ma wpływu na jego jakość. Ponadto, Wykonawca prowadzący rozbudowę i modernizację zszedł z budowy, nie przywracając możliwości eksploatacji starej oczyszczalni ścieków, skutkując tym, iż z oczyszczalni ścieków odprowadzane są do rzeki Psarki ścieki nieoczyszczone.

Oględziny przeprowadzone w dniu 30.04.2021 r. przez Inspektorów WIOŚ w Kielcach potwierdziły zanieczyszczenie rzeki nieoczyszczonymi ściekami. Celem dokonania analizy, pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach, na zlecenie tut. Inspektoratu dokonali poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych oraz wód powierzchniowych przed i za wlotem ww. ścieków do rzeki Psarki.

Działania kontrolne w przedmiotowej sprawie są kontynuowane.

Skip to content