Działania WIOŚ w związku ze zgłoszeniem śnięcia ryb w zbiorniku wodnym w Suchedniowie.

Działania WIOŚ w związku ze zgłoszeniem śnięcia ryb w zbiorniku wodnym w Suchedniowie.

 

W dniu 21.08.2022 r. Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Suchedniów poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach o śniętych rybach
w zbiorniku wodnym „Kamionka” w Suchedniowie. W tym samym dniu inspektorzy WIOŚ Kielce dokonali oględzin terenu zalewu oraz rzeki Kamionki.
Podczas czynności przeprowadzanych w terenie nie stwierdzono w ww. zbiorniku śniętych ryb, zaobserwowano natomiast zielone zabarwienie wody powierzchniowej.
W związku z powyższym na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach, w dniu 21.08.2022 r. dokonał poboru prób wody powierzchniowej ze zbiornika wodnego w Suchedniowie. Wyniki badań terenowych wykazały następujące wartości: zawartość tlenu – 14,78 mg O2/l, temperatura – 25,7 st. C, pH – 9,39, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 248 µS/cm.
W toku dalszych działań dokonano oględzin rzeki Kamionki. Wizja terenowa wykazała, że z oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamionki gm. Łączna odprowadzane są do rzeki ścieki, które nie były należycie oczyszczone. Centralne Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach pobrało próby wody powierzchniowej z rzeki przed i za zrzutem ścieków z ww. oczyszczalni. Wyniki badań terenowych wody przed zrzutem ścieków kształtowały się następująco: zawartość tlenu – 9,36 mg O2/l, temperatura – 16,1 st. C, pH – 7,74, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 322 µS/cm, natomiast za zrzutem ścieków: zawartość tlenu – 8,04 mg O2/l, temperatura – 16,6 st. C, pH – 7,71, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 543 µS/cm.
Analiza mikroskopowa próbki wody pobranej ze zbiornika wykazała obecność sinic nitkowatych z rodzaju Planktothrix oraz sinic z rodzaju Dolichospermum oraz Microcystis, które mogą powodować zakwit oraz wydzielać substancje toksyczne. W związku z tym, tutejszy Inspektorat przekazał powyższe informacje do Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku -Kamiennej w celu wykorzystania służbowego, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W dniu 22.08.2022 r. zostały podjęte działania kontrolne w trybie interwencyjnym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej, który eksploatuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kamionki. Działania kontrolne na terenie zakładu są obecnie kontynuowane.

 

 

Skip to content