Działania WIOŚ Kielce w sprawie śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w okolicy msc. Pawłowice.

widoczne śnięte ryby w wodzie

Działania WIOŚ Kielce w sprawie śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w okolicy msc. Pawłowice.

 

W związku z zawiadomieniem z dn. 24.08.2022 r. pracownika Urzędu Gminy w Michałowie, dotyczącego śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach podjęli natychmiastowe działania kontrolne w terenie.
Podczas oględzin starorzecza rzeki Nidy, w okolicy msc. Pawłowice stwierdzono w rzece kilka śniętych ryb (około 10 szt.). W związku z powyższym na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach, dokonał poboru prób wody powierzchniowej ze starorzecza rzeki Nidy. Wyniki badań terenowych w miejscu wystąpienia śniętych ryb wykazały następujące wartości: zawartość tlenu – 5,31 mg O2/l, temperatura – 24,5 st. C, pH – 7,33, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 489 µS/cm. Próby wody zostały poddane dalszym badaniom fizyko-chemicznym, a po uzyskaniu wyników tutejszy Inspektorat będzie podejmował dalsze działania w sprawie.

widoczne śnięte ryby w wodzie

widoczne śnięte ryby w wodzie

Skip to content