Działania WIOŚ Kielce w związku z dwoma zgłoszeniami zanieczyszczenia rzeki Silnicy w Kielcach

Wypływająca biała woda z kanału i osoba pobierająca próbę wody

Działania WIOŚ Kielce w związku z dwoma zgłoszeniami zanieczyszczenia rzeki Silnicy w Kielcach

 

W dniu 3-03-2023r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja w sprawie pojawienia się śniętych ryb w rzece Silnicy w Kielcach w okolicy ulicy Rzecznej. Interwencję przekazało Centrum  Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego. Bezpośrednio po tym zgłoszeniu  PGW Wody Polskie ZZ w Kielcach, przekazało informację o wypływie z dwóch wylotów kanalizacji deszczowej białej substancji do rzeki Silnicy w Kielcach na wysokości ulicy Zagnańskiej. Inspektorzy WIOŚ Kielce zostali niezwłocznie skierowani  w teren celem dokonania oceny zaistniałej sytuacji oraz dokonania poboru prób wody do analizy fizykochemicznej. W trakcie oględzin pobrano próby ścieków ze studzienki kanalizacji burzowej oraz wody z rzeki Silnicy na wysokości ulicy Rzecznej oraz na wysokości ulicy Zagnańskiej. Przy współudziale służb miejskich dokonano przeglądu pobliskich studzienek  kanalizacji burzowej – nie stwierdzono nieprawidłowości mogących wskazywać na przyczynę zjawiska. Dalsze działania wyjaśniające wraz z analizą wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek przeprowadzone zostaną po ich uzyskaniu z CLB GIOŚ.

Wypływająca biała woda z kanału i osoba pobierająca próbę wody

Wypływająca biała woda z kanału i osoba pobierająca próbę wody

Na tle płynącej wody widzimy jedna śniętą rybę

 

Skip to content