Działania WIOŚ Kielce w związku z anonimowym zgłoszeniem martwych ryb na Zalewie Chańcza.

śnięte ryby w wodzie

Działania WIOŚ Kielce w związku z anonimowym zgłoszeniem martwych ryb na Zalewie Chańcza.

 

W związku z anonimowym zawiadomieniem z dnia 24.08.2022 r. (godz. 15:32), dotyczącym martwych ryb przy plaży na Zalewie Chańcza, inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach podjął działania kontrolne w terenie. Jednocześnie o podjętych działaniach poinformowano (o godz. 16:00) dyżurnego Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas czynności przeprowadzanych w terenie (wzdłuż plaży głównej od strony zapory), stwierdzono, że w ww. zbiorniku wodnym w południowo-wschodnim zakolu znajdowało się 10 padłych okoni (w większości narybek o wymiarach do 8 cm) i jeden osobnik ok. 16-18 cm. Zaobserwowano również zielone zabarwienie wody powierzchniowej oraz zarastanie strefy przybrzeżnej w tym miejscu roślinnością wodną. W związku z powyższym na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach, dokonał poboru próby wody powierzchniowej ze zbiornika Chańcza. Wyniki badań terenowych w miejscu wystąpienia śniętych ryb wykazały następujące wartości: zawartość tlenu – 10,81 mg O2/l, temperatura – 25,0 0C, pH – 8,46, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 250 µS/cm. Próba wody została poddana dalszym badaniom fizyko-chemicznym, a po uzyskaniu wyników tutejszy Inspektorat będzie podejmował ewentualne dalsze działania w sprawie.

śnięte ryby w wodzie

śnięta ryba w zielonej wodzie

Skip to content