Zanieczyszczenie rzeki Kamiennej

Miejsce spływu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu budowy do Cieku od Rataj.

Zanieczyszczenie rzeki Kamiennej

 

W dniu 26.01.2024 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach otrzymał interwencję z Urzędu Gminy Brody w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kamiennej wpływającej do Zbiornika Wodnego Brody. Woda w rzece miała nienaturalne zabarwienie. Z uwagi na rodzaj otrzymanego zgłoszenia inspektorzy WIOŚ pojechali na miejsce zdarzenia celem dokonania oceny zaistniałej sytuacji oraz dokonania poboru prób wody powierzchniowej do analiz fizykochemicznych. Przeprowadzono wizję terenową na wskazanym obszarze, w wyniku której ustalono, że zarówno woda w rzece Kamiennej, jak również woda w Zbiorniku Brody jest mętna i ma zabarwienie w kolorze ceglastym.
W trakcie prowadzonych czynności, Inspektorat otrzymał kolejne zgłoszenie, również dotyczące zanieczyszczenia rzeki Kamiennej w miejscowości Wąchock i Cieku od Rataj. Dalsze działania inspektorów w terenie pozwoliły na ustalenie, że do Cieku od Rataj (uchodzącego do rzeki Kamiennej) dopływają duże ilości wód opadowych i roztopowych z terenu budowy obwodnicy Wąchocka. Zabarwienie wody w cieku i przy przepustach drogowych świadczyła o ponadnormatywnej ilości zawiesiny.
Uczestniczący w kontroli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali i zabezpieczyli trzy próbki wody powierzchniowej, które będą poddane analizom laboratoryjnym
Biorąc pod uwagę, że źródłem zanieczyszczenia wód rzeki Kamiennej były wody opadowe i roztopowe spływające z placu budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 42 w rejonie Wąchocka, sprawa zostanie przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem podjęcia dalszych działań i dokonania oceny prawidłowości realizacji robót budowlanych jak i właściwego zabezpieczenia placu budowy.

 

Miejsce spływu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu budowy do Cieku od Rataj.

Zanieczyszczona woda w Zbiorniku Brody.

Skip to content