SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1549) wprowadziła nowe zapisy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładające na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy, dotyczący gospodarowania nieczystościami ciekłymi. W związku z powyższym zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie roczne sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi w terminie – nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.
Wzór ankiety sprawozdawczej oraz odpowiedzi na „Najczęściej zadawane pytania” zostały zamieszczone na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://www.gov.pl/web/wody-polskie/sprawozdanie-dotyczace-gospodarowania-nieczystosciami-cieklymi.
Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Skip to content