WIOŚ Kielce nie stwierdził zanieczyszczenia wody w zbiorniku Chańcza.

WIOŚ Kielce nie stwierdził zanieczyszczenia wody w zbiorniku Chańcza.

 

Wyniki badań wody powierzchniowej ze zbiornika wodny Chańcza (sprawozdanie z badań z dnia 30.08.2022 r.) wykazały, że większość zbadanych parametrów odpowiadają I klasie jakości wód powierzchniowych (zgodnie z rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475). Tylko wartości wskaźników zanieczyszczeń takich jak: temperatura próbki oraz chemiczne zapotrzebowanie na tlen znalazły się poniżej stanu dobrego. Ponadto, porównując wyniki badań prób pobranych dnia 24.08.2022 r. z Państwowym Monitoringiem Środowiska, który był prowadzony dla zbiornika Chańcza w 2021 r., należy stwierdzić, że nie wykazują one pogorszenia jakości wody ww. zbiorniku, a podwyższona temperatura próbki odzwierciedla panujące podczas poboru warunki atmosferyczne czyli wysoką temperaturę otoczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że parametry w zbiorniku Chańcza nie odbiegały on naturalnych, a zatem śniecia kilku ryb nie można powiązać z jakością wody w zbiorniku.

 

 

 

Skip to content