Awaria na terenie oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie

wpływający ciek do rowu

Awaria na terenie oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie

 

W dniu 18.03.2023 r., w godzinach wieczornych, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego przekazało do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach interwencję w sprawie przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do rowu w okolicach oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie (gm. Bodzentyn). Ze względu na fakt, że w godzinach nocnych były ograniczone możliwości prowadzenia oględzin w terenie, działania podjęto w dniu 19.03.2023 r. Na terenie oczyszczalni w Świętej Katarzynie, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., stwierdzono wyciek surowych ścieków ze studni zbiorczej, które rozlewając się po powierzchni gruntu spływały do rowu łączącego się z ciekiem Dopływ od Św. Katarzyny.
Na wniosek inspektorów WIOŚ przedstawiciele Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział Kielce pobrali i zabezpieczyli próby ścieków oraz wody powierzchniowej z rowu. W związku z utrzymującym wypływem nieoczyszczonych ścieków do środowiska, inspektorzy wezwali na miejsce zdarzenia Policję. Jednocześnie zobowiązano Prezesa Zarządu Spółki do podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczenia i zatrzymania wycieku nieoczyszczonych ścieków. Informację o zdarzeniu przekazano również do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Użytkownik oczyszczalni podjął działania polegające na wywożeniu nadmiaru ścieków wozami asenizacyjnymi do pobliskiej oczyszczalni w Bodzentynie.
WIOŚ w Kielcach w dniu 20.03.2023 r. rozpoczął pozaplanową kontrolę oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie celem ustalenia przyczyn zaistniałego zdarzenia i określenia działań, jakie musi podjąć użytkownik instalacji dla wyeliminowania możliwości powstawania podobnych zagrożeń w przyszłości.

wpływający ciek do rowu

podmyta działka z ogrodzeniem stoi budynek

 

 

 

Skip to content