Informacja

Informacja

Informacja Nr 3
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie pomiarów i badań w związku z pożarem odpadów w m. Nowiny w dniach 19-20 kwietnia 2020 r.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w komunikacie opublikowanym dnia 7.05.2020 r. przeprowadzono badania prób gleby pobranych w rejonie, gdzie w dniach 19-20 kwietnia 2020
r. miał miejsce pożar odpadów nagromadzonych przez firmę PERFORMANCE-CAR Łukasz Paw na terenie nieruchomości przy ul. Perłowej w Nowinach (gm. Sitkówka-Nowiny).

 1. W dniu 20.04.2020 r. pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poboru 2 prób gleby z rowu przy ul. Perłowej na kierunku spływu ścieków i odcieków z akcji ratowniczej celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie spełniania standardów jakości gleby. Próby pobrano z warstwy gleby o głębokości 0 – 0,25 m, z teren kwalifikowanego jako tereny przemysłowe i tereny komunikacyjne.
 2. Otrzymane wyniki badań odniesiono do poziomów substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz dopuszczalnych zawartości tych substancji w glebie jakie zostały określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U., z 2016 r., poz. 1395).
 3. Dla Punktu poboru nr 1 (Nowiny – przy rowie na wysokości zakładu):
  • wyniki analiz laboratoryjnych pobranej próby gleby wskazywały, że stężenia takich metali ciężkich jak: chrom, cynk, miedź, nikiel, ołów, rtęć i arsen nie przekraczają dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko, natomiast stężenia kadmu przekraczało dopuszczalny poziom dla tej substancji określony na poziomie 15 mg/kg suchej masy,
  • wyniki analiz laboratoryjnych pobranej próby gleby wskazywały, że stężenia takich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jak: antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-c,d)pirenu nie przekraczają dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko,
 4. Dla Punktu poboru nr 2 (Nowiny – rów na wysokości przystanku):
  • wyniki analiz laboratoryjnych pobranej próby gleby wskazywały, że stężenia takich metali ciężkich jak: chrom, cynk, miedź, nikiel, kadm, ołów, rtęć i arsen nie przekraczają dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko,
  • wyniki analiz laboratoryjnych pobranej próby gleby wskazywały, że stężenia takich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jak: antracenu benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-c,d)pirenu nie przekraczają dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko,
 5. W ramach kontynuacji monitorowania stanu środowiska w rejonie pożaru, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przewiduje zlecenie do Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ ponownych badań gleby bezpośrednio po usunięciu i wywiezieniu odpadów z nieruchomości przy ul. Perłowej.


Kielce, 5.06.2020 r.

Skip to content